ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ที่มา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ มีขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ทำการลงทะเบียนให้ข้อมูล (ต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า”) ทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อการรับข้อมูลตามความสนใจและข้อมูลรถยนต์ของลูกค้า ตลอดจนการขอใบเสนอราคา และทดลองขับ จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ร่วมกับ บริษัท Dentsu (Thailand) LTD. (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด”) ดังนั้น โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนกดยอมรับ ซึ่งจะถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

2. การเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า

1) การเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า บริษัทฯ และ บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด จะเก็บข้อมูลของท่าน เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ Facebook Social Media หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ นี้ โดยจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อการให้บริการเป็นหลัก โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยช้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

 2) การรวบรวมข้อมูลที่ได้รับโดยอัตโนมัติ (Cookies) บริษัทฯ และ บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด ใช้เทคโนโลยีจาก Cookies โดย Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น โดยหากลูกค้าไม่ประสงค์ให้ Cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของตน สามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้จากบราวเซอร์ของตนเอง

3. ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้เป็นความลับและปลอดภัย และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือจากการสูญหายของข้อมูล

4. นโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บและการใช้ข้อมูลของผู้ใช้และกรรมสิทธิ์ในข้อมูล

1) บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็น “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของบริษัทฯ ซึ่งมีฐานะเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”

2) บริษัทฯ และ บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้ฐานของกฎหมายและจะปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3) บริษัทฯ และ บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ และ บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่เปิดเผย ขาย หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทฯ และจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เท่านั้น

4) บริษัทฯ เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บข้อมูลมาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

5) บริษัทฯ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานด้านความปลอดภัย หากมีการร้องขอจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

6) ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.lexus.co.th/th/miscellaneous/legal-privacy.html และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์ https://www.toyota.co.th/en/contact หรือส่งอีเมลถึงบริษัทฯ ได้ที่ [email protected] และสามารถโทรศัพท์ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (66) 0-2386-2000 กด 2 ตามวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 -17.00 น. (หรือ 1800-238444 โทรฟรีสำหรับต่างจังหวัดเฉพาะโทรศัพท์พื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง)

5. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย หากพบว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ ส่วนดังกล่าวย่อมไม่กระทบความสมบูรณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

Lexus

Please select your preferred language:

Hello, I am Jane and I'm your virtual assistant for today. How can I help?

Jane
Hello Test, welcome to the Lexus Chat.

Hello Test, welcome to the Lexus Chat.

LM

A new space for luxury

Hello Test, welcome to the Lexus Chat.

Test
Hi, I want to ask something.