ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ที่มา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ มีขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ทำการลงทะเบียนให้ข้อมูล (ต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า”) ทราบถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข เกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อการรับข้อมูลตามความสนใจและข้อมูลรถยนต์ของลูกค้า ตลอดจนการขอใบเสนอราคา และทดลองขับ จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ร่วมกับ บริษัท Dentsu (Thailand) LTD. (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด”) ดังนั้น โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนกดยอมรับ ซึ่งจะถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

2. การเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า

1) การเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า บริษัทฯ และ บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด จะเก็บข้อมูลของท่าน เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ Facebook Social Media หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ นี้ โดยจะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อการให้บริการเป็นหลัก โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ และเปิดเผยช้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ

 2) การรวบรวมข้อมูลที่ได้รับโดยอัตโนมัติ (Cookies) บริษัทฯ และ บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด ใช้เทคโนโลยีจาก Cookies โดย Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น โดยหากลูกค้าไม่ประสงค์ให้ Cookies เข้าไปอยู่ในบราวเซอร์ของตน สามารถเลือกปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้จากบราวเซอร์ของตนเอง

3. ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้เป็นความลับและปลอดภัย และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือจากการสูญหายของข้อมูล

4. นโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บและการใช้ข้อมูลของผู้ใช้และกรรมสิทธิ์ในข้อมูล

1) บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีฐานะเป็น “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของบริษัทฯ ซึ่งมีฐานะเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”

2) บริษัทฯ และ บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้ฐานของกฎหมายและจะปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3) บริษัทฯ และ บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ และ บริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่เปิดเผย ขาย หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทฯ และจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เท่านั้น

4) บริษัทฯ เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บข้อมูลมาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

5) บริษัทฯ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานด้านความปลอดภัย หากมีการร้องขอจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

6) ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.lexus.co.th/th/miscellaneous/legal-privacy.html และท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์ https://www.toyota.co.th/en/contact หรือส่งอีเมลถึงบริษัทฯ ได้ที่ [email protected] และสามารถโทรศัพท์ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (66) 0-2386-2000 กด 2 ตามวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 8.00 -17.00 น. (หรือ 1800-238444 โทรฟรีสำหรับต่างจังหวัดเฉพาะโทรศัพท์พื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง)

5. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย หากพบว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ ส่วนดังกล่าวย่อมไม่กระทบความสมบูรณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน Lexus Online Sales

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับนี้ ( ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” ) เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ https://www.lexus.co.th ( ต่อไปนี้เรียกว่า “Lexus Online Sales” ) ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “โตโยต้า”)

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียด เพื่อให้ท่านเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนลงทะเบียนเข้าใช้บริการ การที่ผู้ใช้บริการ Lexus Online Sales (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน”) ลงชื่อในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ถือเป็นการที่ท่านให้การรับรองว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และตกลงผูกพันตนต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ หากท่านไม่ตกลง ให้ปิดหน้าจอลงทะเบียน โดยจะถือว่าเป็นการยกเลิกการใช้บริการของเว็บไซต์

ข้อ 1. ขอบเขต และการให้บริการ

1.1 เว็บไซต์ Lexus Online Sales เป็นการให้บริการโดยโตโยต้า ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 186/1 หมู่ 1 ถนนทางรถไฟเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

1.2 เว็บไซต์ Lexus Online Sales มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางออนไลน์แก่บุคคลทั่วไป และเพื่ออำนวยความสะดวกในการจองรถยนต์เลกซัสกับผู้แทนจำหน่ายเลกซัส ตลอดจนการรับข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหา บริการที่เกี่ยวข้องกับการจองรถยนต์ และบริการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- การนัดหมายสำหรับบริการทดลองขับ ( Test Drive )

- การคำนวณค่างวด

- การซื้อรถยนต์ออนไลน์

1.3 โตโยต้ามิได้เป็นผู้จำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง เพียงแต่เป็นตัวกลางในการจัดทำ พัฒนาเว็บไซต์เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการจองรถ และส่งต่อข้อมูลคำสั่งซื้อไปยังผู้แทนจำหน่ายที่ผู้ใช้บริการระบุ ผู้แทนจำหน่ายเลกซัสยังคงเป็นผู้จำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ผู้ใช้บริการโดยตรง

ข้อ 2. การลงทะเบียนจองรถยนต์ออนไลน์

2.1 ในการลงทะเบียนจองรถยนต์ ท่านรับทราบว่าอาจมีการขอให้เปิดเผยข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ร้องขอผ่านหน้าจอในขณะทำรายการ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนจอง

2.2 ท่านตกลงและยอมรับว่า การลงทะเบียนจองรถยนต์ผ่าน Lexus Online Sales ถือว่าเป็นการขอใช้บริการของ โตโยต้า รวมไปถึงบริการของบริษัทในเครือของโตโยต้า และพันธมิตรทางการค้า หรือผู้ให้บริการภายนอกของโตโยต้า และตกลงและรับทราบว่าโตโยต้าอาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการยืนยันตัวบุคคล และตรวจสอบข้อมูลของท่าน รวมทั้งอาจทำการบันทึกหรือจัดเก็บข้อมูลของท่านตามรายละเอียดที่ระบุในการลงทะเบียนจองและที่จะมีการทำรายการผ่าน Lexus Online Sales

2.3 ท่านรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียนจองรถยนต์ ตลอดจนที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลังนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลของท่าน นอกจากนี้ ท่านเป็นผู้มีสิทธิ์และความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการและทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 3. การเลือกรถยนต์ การจองออนไลน์ การเลือกผู้แทนจำหน่าย การชำระเงินจอง และการคืนเงิน

3.1 ท่านสามารถเลือกรถยนต์ที่ต้องการ (รุ่น เกรด และสี) โดยท่านสามารถทำการจองรถยนต์ได้ครั้งละ 1 คัน

3.2 ผู้ใช้บริการต้องเลือกผู้แทนจำหน่ายในการออกรถยนต์ ทั้งนี้หน้าเว็บไซต์จะแสดงรายการผู้แทนจำหน่ายทั้งหมด เป็นค่าตั้งต้น

3.3 หลังจากท่านชำระเงินจองและโตโยต้าได้รับข้อมูลการจองรถยนต์จากท่านแล้ว ผู้แทนจำหน่ายเลกซัสจะดำเนินการตรวจสอบการจองของท่าน และยืนยันการจองให้กับท่าน ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail )

3.4 ในการจองทางออนไลน์กำหนดให้ท่านต้องชำระเงินจอง ตามจำนวนเงินที่กำหนด ผ่านการโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต หรือช่องทางการชำระเงินอื่นใด

3.5 ในส่วนของการชำระเงินดาวน์ ( กรณีใช้บริการสินเชื่อ ) หรือเงินค่ารถยนต์ส่วนที่เหลือ ( กรณีชำระเงินสด ) ท่านจะชำระโดยตรงกับผู้แทนจำหน่ายเลกซัสที่ท่านเลือกรับรถยนต์

3.6 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง ลูกค้าสามารถติดต่อทางผู้แทนจำหน่ายเลกซัสที่ท่านเลือกได้โดยตรง โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองเรียบร้อยแล้ว

3.7 สำหรับรายละเอียดของแถมและอุปกรณ์เพิ่มเติม (ถ้ามี) ร่วมถึงการให้บริการสินชื่อจะเป็นการติดต่อกับผู้แทนจำหน่ายที่ท่านเลือกโดยตรงภายหลังจากการวางเงินจองเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 4. การเก็บและการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

4.1 โตโยต้าจะดำเนินการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลต่อไปนี้

    4.1.1 รายละเอียดส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อาชีพ ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล ( เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ) และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ

    4.1.2 รายละเอียดที่ใช้ติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล

    4.1.3 Cookies เนื่องจากโตโยต้าใช้เทคโนโลยีจาก Cookies โดย Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประเมินผู้เข้าชมเว็บไซต์ และตรวจสอบความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยโตโยต้า อาจมีการนำไปใช้ และเปิดเผยให้แก่บุคคลที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Lexus Online Sales เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

    4.2.1 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เลกซัส เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เช่น การจองการทดลองขับ การส่งมอบรถยนต์ เป็นต้น โดยท่านสามารถดูข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายเลกซัสได้ที่ https://www.Lexus.co.th

    4.2.2 เปิดเผยเพื่อบริหารข้อมูลของลูกค้าโตโยต้า และลูกค้ามุ่งหวัง

    4.2.3 เปิดเผยเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการ สิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ผ่านช่องทางการติดต่อที่ผู้ใช้บริการแจ้ง เช่น การส่งจดหมายข่าวทางอีเมล ( e-Newsletter ) หรือให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลจากการใช้ข้อมูลเฉพาะอย่าง ตามที่โตโยต้าได้รับจากการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

ทั้งนี้ หากท่านต้องการยกเลิกจดหมายข่าวทางอีเมล ( e-Newsletter ) สามารถดำเนินการได้โดยกด “ยกเลิกการรับจดหมายข่าว” ทางด้านล่างของจดหมายข่าว

    4.2.4 เปิดเผยเพื่อช่วยเหลือโตโยต้าในการพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอ สิทธิพิเศษ การบริการ และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น

4.3 โตโยต้าตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โตโยต้าจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้เป็นความลับและปลอดภัย และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จากการใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือจากการสูญหายของข้อมูล

4.4 ท่านให้ความยินยอมแก่โตโยต้า ในการเก็บ การประมวลผล การใช้ การจัดเก็บรักษา การเปิดเผย และการโอนข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ซึ่งอาจรวมถึง ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก และเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการจองรถยนต์ออนไลน์ ตลอดจนการให้บริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

4.5 กรรมสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

    4.5.1 โตโยต้าเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บข้อมูลมาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

    4.5.2 ท่านมีสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือ แจ้งยกเลิก การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านได้ทุกเมื่อ โดยการติดต่อมาที่โตโยต้า ทั้งนี้การยกเลิกการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น ท่านยอมรับผลกระทบต่อการให้บริการบางรายการที่อาจถูกยกเลิกในอนาคต

4.6 ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของโตโยต้าเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www.lexus.co.th/th/miscellaneous/legal-privacy.html และท่านสามารถติดต่อโตโยต้าได้ทางเว็บไซต์ https://www.toyota.co.th/en/contact หรือส่งอีเมลถึงโตโยต้าได้ที่ [email protected] และสามารถโทรศัพท์ติดต่อโตโยต้าได้ที่หมายเลขศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า 1486 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อ 5. ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

การกระทำใด ๆ ที่ทำผ่าน Lexus Online Sales โดยใช้ชื่อของท่านในฐานะผู้ใช้บริการ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นโดยท่านหรือบุคคลอื่นใด ท่านตกลงให้ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์ของท่าน และท่านยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าท่านเป็นผู้ใช้บริการด้วยตนเอง โดยท่านตกลงว่าโตโยต้าจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับท่านหรือบุคคลภายนอก จากการเข้าใช้บริการ Lexus Online Sales ไม่ว่าด้วยเหตุใด

ข้อ 6. การหยุดกิจกรรมชั่วคราว

ในกรณีดังต่อไปนี้ โตโยต้าสามารถหยุดกิจกรรมชั่วคราว ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

6.1 ในกรณีที่มีการบำรุงรักษา Lexus Online Sales ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

6.2 ในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการ Lexus Online Sales ได้เนื่องจากไฟไหม้ ไฟดับ หรือกรณีภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด น้ำท่วม คลื่นยักษ์ถล่ม เป็นต้น

6.3 กรณีอื่นๆ ที่โตโยต้ามีความจำเป็นต้องหยุดกิจกรรม เนื่องจากปัญหาด้านเทคนิค หรือ ปัญหาด้านปฏิบัติการ

ข้อ 7. ข้อจำกัดความรับผิด

7.1 โตโยต้าไม่มีหน้าที่ และไม่รับผิดชอบต่อบริการหรือข่าวสารที่ผู้ประกอบการที่ให้บริการร่วมที่ไม่ใช่โตโยต้า

7.2 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ประกอบการที่ให้บริการร่วม ผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการที่ให้บริการร่วมจะต้องแก้ไขระหว่างกัน ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้อง ขหรือร้องเรียนต่อโตโยต้าได้

7.3 โตโยต้าไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายที่อาจมีขึ้น หรือมีขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้

ข้อ 8. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ

8.1 โตโยต้ามีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ เมื่อโตโยต้ากระทำเช่นนั้น จะมีการนำเสนอข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่นั้นแก่ท่านเพื่อให้ท่านให้การยอมรับ หากท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่นั้นจึงจะมีผลบังคับใช้ทันที หรือ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด หรือ เงื่อนไขฉบับนั้นๆ หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ ท่านสามารถปฎิเสธข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้

8.2 โตโยต้าสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์เป็นครั้งคราวและอาจเปลี่ยนแปลงบริการ ฟังก์ชันการทำงาน และเนื้อหาได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อ 9. ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ Lexus Online Sales อาทิ ระบบของเว็บไซต์ รูปภาพ กราฟ วิดีโอ กราฟฟิก ดนตรี เสียงหรือสิ่งอื่นใด รวมกันเรียกว่า “เนื้อหา” ได้รับความคุ้มครองในฐานะทรัพย์สินทางปัญญาของโตโยต้า โดยเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ได้รับความคุ้มครอง ท่านไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง ลบทิ้ง เพิ่มเติม เผยแพร่ จำหน่าย หรือนำไปดัดแปลงเป็นผลงานอื่น ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดบชัดแจ้งจากโตโยต้า หรือผู้มีอำนาจให้ความยินยอม

ข้อ 10. กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ใต้บังคับตามกฎหมายไทย ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หากข้อกำหนดไม่ว่าข้อใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกตัดสินว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ข้อกำหนดที่เหลือยังคงสามารถใช้บังคับได้โดยเต็มที่ ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิต่าง ๆ ของตนหรือมอบหน้าที่ต่าง ๆ ของตนให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก โตโยต้า ก่อน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ รับทราบและตกลงผูกพันตนต่อรายละเอียดต่างๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของโตโยต้า และรับทราบว่า ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามหนังสือฉบับนี้ได้ตลอดเวลา โดยส่งคำร้องตามช่องทางที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของโตโยต้า ดังกล่าว